EVALUAREA RESURSEI UMANE LA ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE

Administrţia Finanţelor Publice Baia Mare este o instituţie publică ce are ca principale atribuţii organizarea şi executarea activităţii de constatare şi stabilire a tuturor categoriilo de impozite şi taxe datorate bugetului de stat atât de persoanele fizice cât şi de cele juridice. De asemenea tot Administraţia Finaţelor Publice este cea care se ocupă şi cu urmărirea şi încasarea veniturilor bugetului de stat şi aplică măsurile de executare silită potrivit legii.

Instituţia funcţionează începând cu data de 01-aprilie-2005 în localitatea Baia Mare, strada Aleea Serelor nr. 2A. Tot la această adresă îşi are sediul şi Trezoreria municipală Baia Mare, actitivitatea celor două instituţii fiind în strânsă legătură una cu alta. Dacă prin serviciile ei, Administraţia este cea care stabileşte debitele şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice faţă de stat, Trezoreria, prin serviciile din cadrul instituţiei este cea care încasează efectiv aceste obligaţii.

Până la data de 01-aprilie-2005, cele două instituţii aveau locaţii de desfăşurare a activităţii distincte una de alta, Administraţia îşi desfăşura activitatea pe Strada Universităţii nr. 2A, în timp ce Trezoreria se afla pe strada Vasile Lucaciu nr. 46, fapt ce îngreuna colaborarea acestor două instituţii cu contribuabilii.

Ca structură organizatorică Trezoreria este subordonată Administraţiei, aceasta din urmă fiind organizată astfel: un şef de administraţie şi doi şefi de administraţie adjuncţi, unul pentru activitatea de administrare a veniturilor statului şi altul pentru activitatea de trezorerie şi contabilitate publică. Aşadar, în încercarea de a urmări dinamica resursei umane din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Baia Mare, ne vom referi atât la angajaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Administraţiei cât şi la cei care prin actitivitatea lor deservesc Trezoreria Baia Mare.

2. Evaluarea resursei umane în cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Baia Mare

La sfârşitul anului 2004, din punct de vedere cantitativ, resursa umană în cadrul Administraţiei Finaţelor Publice Baia Mare, se prezenta astfel: 109 angajaţi, dintre care 14 aveau funcţii de conducere iar restul de 95 aveau funcţii de execuţie. Fiind vorba despre o instituţie publică, acestea sunt principalele categorii de salariaţi. Sunt consideraţi ca având funcţie de conducere şeful de administraţie, cei doi adjuncţi de administraţie, precum şi şefii de servicii, adică 7 şefi de serviciu în cadrul Administrţiei şi 4 în cadrul Trezoreriei.

Tab. 1. Structura resursei umane după funcţia personalului, la sfârşitul anului 2004.

Categoria personalului

Nr. de angajaţi

Ponderea %

Funcţie de conducere

14

12,84

Funcţie de execuţie

95

87,16

TOTAL

109

100

Se poate observa din tabelul de mai sus că ponderea personalului cu funcţie de execuţie (87,16%) este net superioară celui cu funcţie de conducere (12,84%), ceea ce de altfel este de aşteptat în orice instituţie, organizaţie sau societate comercială.

Această structură a personalului se poate prezenta şi cu ajutorul graficului astfel:

Fig. 1. Structura personalului la sfârşitul anului 2004 la AFP Baia Mare.

3. Dinamica resursei umane pe parcursul anilor 2002 – 2004, în cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Baia Mare

Pentru a ne putea forma o părere asupra dinamicii resursei umane în cadrul instituţiei este necesar să urmărim evoluţia acesteia pe parcursul a minimum 3 ani în urmă. Vom ilustra în continuare această dinamică cu ajutorul unui tabel.

Tab. 2. Evoluţia resursei umane pe principalele categorii de personal

Categorie de personal

UM

2002

2003

2004

TOTAL

Nr

113

103

109

%

100.00

91.15

96.46

-Funcţie de conducere

Nr

14

14

14

%

100.00

100.00

100.00

-Funcţie de execuţie

Nr

99

89

95

%

100.00

89.89

95.95

Citind datele din acest tabel se por trage următoarele concluzii:

 1. în 2003 s-a înregistrat o scădere a numărului de personal, pe ansamblul instituţiei, fapt ce s-a datorat restructurărilor ce au avut loc la sfărşitul anului 2002.
 2. în funcţie de categoria personalului, se vede clar că această restructurare nu a afectat angajaţii cu funcţii de conducere, care au rămas aceeaşi (ca şi număr al acestora), ci cei care au avut de suferit au fost angajaţii cu funcţii de execuţie, numărul acestora scăzând de la 99 la 89.

Acest lucru era însă de aşteptat ţinând cont de ponderea personalului cu funcţie de conducere în detrimental celui cu funcţie de execuţie.

Mergând mai departe în tabel şi analizând variaţia personalului în anul 2004, se poate observa o creştere a numărului de personal, însă această creştere se datorează faptului că au fost desfiinţate anumite administraţii locale (comunale), cum ar fi aceea de la Copalnic Mănăştur, iar angajaţii de aici au fost redistribuiţi în alte locaţii, o parte din aceştia venind la Baia Mare.

Pentru a putea observa mai uşor fluctuaţia de personal ce a avut loc in anii 2002 – 2004, vom transpune acest tabel într-un grafic.

Fig. 2. Evoluţia personalului în cadrul AFP Baia Mare în anii 2002 – 2004.

Se poate observa in figura de mai sus felul în care s-a modificat structura organizaţionlă a instituţie pe parcursul acestor ani. Luând ca an de referinţă anul 2002, se observă o scădere a personalului cu fucţie de execuţie în anii 2003 şi 2004. Analizând însă anii 2003 şi 2004 există o creştere în procente a acestei categorii de personal, care însă nu depăşeşte pragul anului 2002.

De asemenea se mai poate observa nivelul constant al personalului cu funcţie de conducere pe parcursul acestor ani. Neţinând seamă sau necunoscând dinamica calitativă a resursei de muncă, ci numai de cea cantitativă, din acest grafic s-ar putea trage concluzia că în această instituţie există un surplus de personal de execuţie, sau că acesta nu este exploatat în condiţiile optime, există aşadar, acele „umpluturi”.

Fig. 3. Dinamica resursei umane în cadrul AFP Baia Mare în funcţie de categoria de personal şi având ca an de referinţă anul 2002.

4. Structura resursei umane în cadrul Administraţiei Finaţelor Publice Baia Mare

Pentru a putea analiza modul în care s-a modificat structura resursei umane în anii 2002, 2003, 2004 vom lua ca şi primă categorie de personal funcţia acestuia (de conducere sau execuţie).

Tab. 3. Structura resursei umane in cadrul AFP Baia Mare în anii 2002 – 2004.

Categoria de personal

2002

2003

2004

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Funcţie de conducere

14

12.38

14

13.60

14

12.84

Funcţie de execuţie

99

87.62

89

86.40

95

87.16

Total

113

100

103

100

109

100

Din acest tabel se citeşte foarte uşor ponderea fiecărei categorii de personal în cadrul întregului personal în anii 2002 – 2004 şi modul în care această pondere a fost influenţată de reducerea numărului de personal ce a avut loc în aceşti ani. Dacă în anul 2002, cei cu funcţie de conducere reprezentau 21.38% din totalul personalului (adică 113 angajaţi), în anul 2003, datorită restructurărilor de personal (care s-au oglindit în personalul cu funcţie de execuţie) aceştia au ajuns să reprezinte doar 13.60% (din 103 angajaţi), crescând până la 12.84% (din 109 angajaţi) în anul 2004.

Vom ilustra grafic în continuare această variaţie.

Fig. 4. Structura personalului din cadrul AFP Baia Mare în anii 2002 – 2004.

Acelaşi personal se poate analiza din punct de vedere al pregătirii profesionale. Din punct de vedere al pregătirii profesionale distingem două categorii de personal: cel cu studii medii şi cel cu studii superioare.

Tab. 4. Structura personalului la AFP Baia Mare din punct de vedere al nivelului de pregătire al acestuia.

Pregătirea profesională

2002

2003

2004

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Studii medii

82

72.56

67

65.05

56

51.38

Studii superioare

31

27.44

36

34.95

53

48.62

Total

113

100

103

100

109

100

Se observă o creştere netă a numărului de angajaţi care pe parcursul a celor doi ani (2003, 2004) şi-au finalizat studiile superioare. Dacă la sfârşitul anului 2002, personalul cu studii superioare reprezenta doar 27.44% din totalul amgajaţilor, la sfârşitul anului 2003, acesta reprezintă 48.62%, ceea ce înseamnă o creştere cu 21.18 procente. Acesta poate fi considerat un lucru inbucurător, faptul că pregătirea fucnţionarilor publici tinde să fie una superioară.

Fig. 5. Structura personalului din cadrul AFP Baia Mare din punct de vedere al pregătirii profesionale.

Din această ilustraţie grafică a structurii de personal se pot distinge clar mai multe aspecte:

· O tendinţă clară în creştere a personalului cu o pregătire superioară în defavoarea celui cu o pregătire medie.

· La sfârşitul anului 2004, cele două valori sunt aproape egale, în jurul a 50% din personal, adică putem spune (având o gândire optimistă) că aproape jumătate din personalul din cadrul instituţiei are studii superioare.

Pe sexe, structura personalului se prezintă astfel.

Tab. 5. Structura personalului din cadrul AFP Baia Mare din punct de vedere al sexului angajatilor.

Sexul

2002

2003

2004

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Barbati

34

30.09

30

29.13

32

29.36

Femei

79

69.91

73

70.87

77

70.64

Total

113

100

103

100

109

100

Fig. 6. Structura personalului pe sexe în anii 2002 – 2004.

Din punct de vedere al sexului, se vede că în cadrul instituţiei lucrează cu preponderenţă (adică aproximativ 70%) femei, fapt ce se datoreşte în mare parte faptului că au un program în general fix (spun în general pentru că există şi excepţii în cursul anului calendaristic) de 8 ore.

O altă caracteristică a personalului din cadrul unei instituţii o reprezintă vârsta.

Tab. 6. Structura personalului din cadrul AFP Baia Mare din punct de vedere al vârstei acestuia.

Vârsta

2002

2003

2004

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Între 20 – 35 ani

19

16.81

10

9.71

17

15.60

Între 36 – 50 ani

70

61.95

< /td>

73

70.87

72

66.05

Peste 51 ani

24

21.24

20

19.42

20

18.35

Total

113

100

103

100

109

100

Ca şi vârstă a personalului, ponderea cea mai mare o au cei cu vârsta cuprinsă între 36 şi 50 de ani (în medie de 66.29%). Este însă de remarcat şi faptul că nici angajaţii sub 35 de ani nu sunt chiar puţini, se poate spune că există totuşi o tendinţă se întinerire a personalului, deşi nu una accentuată, aceasta şi datorită profilului instituţiei.

Fig. 7. Structura personalului din cadrul AFP Baia Mare din punct de vedere al vârstei acestuia, în anii 2002 – 2004.

5. Concluzii

Din studiul efectuat în cadrul Administraţiei Finaţelor Publice Baia Mare, din punct de vedere al structurii personalului se pot trage câteva concluzii:

a. Se observă o tendinţă de creştere a numărului personalului cu studii superioare în cadrul întregului personal, ajungându-se probabil la ceea ce Uniunea Europeană impune, adică o pregătire cât mai bună a funcţionarilor publici (pentru că, cu mici excepţii: secretara, cei angajaţi pe o perioadă de muncă nedeterminată şi cei cu regim de prestări serviciu în cadrul instituţiei nu au statutul de funcţionar public, toţi ceilalţi anagajaţi având acest statut de funcţionar public).

b. Se observă de asemenea o pondere foarte mare a femeilor în instituţie, fapt datorat pe de o parte programului fix de 8 ore, foarte convenabil în general femeilor cât şi datorită naturii muncii prestate, adică o muncă de birou, statică, comodă, modestă, care nu le dă multă bătaie de cap acestora şi care în general este mai agreată de femei decât de bărbaţi.

Părerea mea este că în instituţie mai este nevoie de personal tânăr, cu forţe de muncă să spunem mai mari, dar care de asemenea să fie atras de condiţiile de muncă oferite de instituţie, (mă refer aici atât la tehnica de calcul cât şi la ambianţa din cadrul instituţiei) şi recompensat după aşteptări. Este nevoie în continuare de personal tânăr care să aiba posibilitatea să avanseze, căruia să i se permită accesul la o funcţie de conducere, să nu trebuiască mai întâi să „îmbătrânească” pentru a ajunge şi el să-şi expună punctele de vedere sau să demonstreze că este capabil.

De asemenea, se simte nevoia în continuare de un personal calificat, nu mă refer aici neaparat la studiile medii sau superioare pe care acesta le are, ci mai ales la o calificare sau o pregătire mai bună din punct de vedere profesională (adică o cunoaştere a legislaţiei existente în acest moment în aceea ramură a instuţiei în care activează, cât şi a normelor de aplicare a acesteia). Ar trebui organizate cât mai des anumite cursuri de pregătire profesională, la care însă, să nu aibă acces doar persoanele cu funcţii de conducere, ci şi cele cu funcţii de execuţie, sau mai ales acelea, pentru că acelea sunt cele care au legătură directă cu contribuabilii şi acelea sunt cele care trebuie să găsească o soluţie corectă şi cât mai rapidă în rezolvarea anumitor situaţii ce se ivesc în relaţia dintre contribuabili şi stat, reprezentat în acestă situaţie de către Administraţie.

PACHETUL DE ASIGURARI ACTIV PLUS AL SOCIETATII ING NEDERLANDEN ASIGURARI DE VIATA S.A.

1. Alegerea societaii de asigurare

Alegerea societatii de asigurare s-a facut in urma unui studiu al pietei de asigurari de viata din Romania la momentul formularii cererii de asigurare. La momentul respectiv, si pana in prezent, societatea de asigurarii ING Nederlanden, Asigurari de Viata, se situeaza in fruntea societatilor cu acest profil din tara. Societatea, membra a grupului ING, si-a inceput activitatea in tara noastra in 1994, din 1997, fiind lansate pe piata si operatiunile de asigurari de viata. Din 1999 aceasta devenind lider in randul asiguratorilor de viata din Romania.

2. Motivatia incheierii asigurarii.

Motivul pentru care s-a incheiat prezenta asigurare este asigurarea unei protectii financiare a familiei si a celor dependenti in caz de deces. Asigurarea poate fi privita de asemenea ca o operatiune de economisire in cazul ivirii unor situatii financiare mai delicate sau a unor nevoi urgente de lichiditati. Asadar, incheierea unei polite de asigurare este o decizie individuala, pe baza de voluntariat, facuta in interes personal sau pentru a proteja familia.

3. Persoanele care pot sa-si contracteze o asigurare, persoana sigurata.

In general, orice persoana fizica poate sa-si achizitioneze un contract de asigurare de viata. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a verifica starea de sanatate a persoanei care se vrea asigurata pentru a-si putea forma o impresie despre interesul persoanei in cauza. Pentru a incheia contractul de asigurare, eventualul asigurat trebuie sa faca dovada dorintei mentinerii vietii, sanatatii si integritatii, fapt care justifica motivatia financiara si interesul legitim al asiguratului in plata primelor aferente asigurarii avand ca obiect viata acestuia.

O alta eventuala conditie pentru persoanele care vor sa-si asigure viata, este varsta acestora, deoarece, in general contractele de asigurare life se incheie pe o perioada minima de 5 ani, spre deosebire de cele non-life, care se pot incheia pe o luna, un an, depinde de la caz la caz. Perioda maxima de plata a primei de asigurare este data implinirii de catre asigurat a varstei de 75 de ani.

In acest caz, persoana asigurata este o femeie in varsta de 47 de ani, care lucreaza in sistemul bugetar, casatorita si mama unui copil in varsta de 13 ani si care la expirarea perioadei de plata a primelor de asigurare va fi implinit varsta de 57 de ani, durata contractului de asigurare fiind de 10 ani.

4. Alegerea formei de asigurare.

Forma de asigurare aleasa este aceea de plan de investitii ACTIV PLUS, ca si asigurare principala, iar ca si asigurari suplimentare: invaliditatea permanenta si deces din accident.

5. Descrierea modului in care se deruleaza forma de asigurare.

Asigurarea de tip ACTIV PLUS se desfasoara sub forma unui program de investitii, denumit Programul de Investitii ING Nederlanden Unit Linked. Acesta permite realizarea unei investitii eficiente, care asigura acumularea pe termen mediu si lung a unor fonduri suplimentare. Pe scurt, asiguararea permite prin plata primelor de asigurare achizitioanrea de unituri care, bine gospodarite, in momentul expirarii sau incetarii contractului de asigurare aduc un beneficiu asiguratului prin valorificarea acestora. Uniturile achizitionate pe prcursul perioadei de asigurare sunt de mai multe feluri: unituri initiale, unituri de acumulare, unituri de investitii si unituri de loialitate. Nu se vor efectua insa achizitii de unituri pana la emiterea politei de asigurare.

Adica, in momentul inceperii asigurarii, o data cu plata primei prime de asigurare, asiguratul intra in posesia unui unit initial. Toate primele de asigurare esalonate platite de asigurat pe parcursul primului an de asigurare vor fi folosite pentru cumpararea de unituri initiale. In plus, orice crestere de prima produsa in primul an de asigurare si, la fiecare aniversare a contractului, pe perioada initiala de plata a primelor de asigurare, vor fi utilizate pentru achizitionarea de unituri initiale. Valoare disponibila pentru acumularea de unituri se calculeaza prin inmultirea primei de asigurare cu un factor de alocare, care variaza in functie de marimea primei, dar nu va fi mai mic decat 1.

Primele esalonate platite incepand cu al doilea an de asigurare vor fi folosite pentru achizitionarea de unituri de acumulare, la fel si cresterile de prima ce au loc incepand cu al doilea an de asigurare vor fi utilizate pentru achizitionarea de unituri de acumulare.

Toate primele suplimentare, indiferent de momentul in care sunt platite vor fi folosite pentru achizitionarea de unituri de investitii. Acestea vor fi stabilite prin completarea de catre asigurat a unui formular tip pus la dispozitie de catre asigurator si vor fi destinate in totalitate achizitionarii de unituri.

Primele esalonate platite inainte de data emiterii politei de asigurare nu vor fi allocate pana la aceasta data, iar cele platite inainte de data stabilita pentru plata urmatoarei prime de asigurare nu vor fi alocate pana la data respectiva.

Toate uniturile vor fi cumparate pe baza proportiei de alocare curente specificata de asigurat. Acesta are dreptul sa schimbe proportia de alocare in orice moment, schimbarea devenind efectiva la urmatoarea data de plata a primei esalonate. Numarul de unituri cumparat, va fi determinat pe baza pretului de cumparare din ziua urmatoare alocarii primei de asigurare.

In cazul de fata, proportia de alocare a primei de asigurare, asa cum reiese din polita de asigurare nr. 71688986, este de: 50% pentru Bonuri de Tezaur si 50% Mixt.

Pe toata durata contractului, asiguratul are posibilitatea de a se implica activ in administrarea propriei investitii si de a decide modul in care aceasta este valorificata. La fiecare aniversare a contractului de asigurare asigauratorul este informat asupra Programului de protectie impotriva inflatiei. Prin intermediul acestui program se asigura mentinerea in termeni reali a sumei asigurate si a valorii primelor de asigurare investite.

Asiguratul are posibilitatea de a transfera unituri intre Programele de Investitii ING Nederlanden Unit Linked apartinand acestuia, cu conditia ca acestea sa fie in aceeasi moneda. In fiecare an, primele doua astfel de transferuri sunt gratuite, urmand ca urmatoarele sa se taxeze conform unui comision specificat in contract.

6. Completarea declaratiei de asigurare.

Declaratia de asigurare este conforma anexei nr. 1.

7. Polita de asigurare.

Polita de asigurare este atasata referatului ca si anexa nr. 2.

8. Modalitatea de plata a primei de asigurare.

Contractantul asigurarii (d-na. David Eugenia, care este si persoana asigurata) este raspunzator pentru plata primelor de asigurare la termenele si in conditiile specificate in polita de asigurare. Modalitatea de efectuare a platii aleasa este prin cupoane iar frecventa efectuarii platii este trimestrial, pana la data de 11/noiembrie, 11/februarie, 11/mai, 11/august din fiecare an, folosind formularele corespunzatoare emise de ING Nederladen Asigurari de Viata.

Valoare primei de asigurare de baza este de 1.750.000 Lei (ROL), iar pentru asigurarile suplimentare este de 197.750 Lei (ROL), in total stabilindu-se o rata de 1.947.750 ROL.

Contractantul beneficiaza de un termen de gratie in vederea efectuarii platii primelor de asigurare esalonate de 30 de zile calendaristice de la data scadentei res[ectivei plati. In cazul in care se efectueaza plata primelor de asigurare catre asigurator nici in cadrul termenului de gratie, asiguratorul va suspenda acoperirea riscului producerii evenimentului asigurat incapand cu ora de 00:00 a zilei calendaristice imediat urmatoare zilei expirarii termenului de gratie. Orice eveniment asigurat produs dupa aceasta data si pana la repunerea in vigoare a acoperirii contractuale a riscului, prin plata integrala a primelor restante, nu va fi acoperit de catre asigurator, acesta fiind exonerate de plata oricarei indemnizatii de asigurare, iar in cazul producerii evenimentului asigurat, adica decesul asiguratului, contractul de asigurare isi inceteaza efectele cu plata catre beneficiar a valorii de rascumparare existente la data producerii evenimentului asigurat.

La implinirea a 90 de zile de intarziere a platii, contractul de asigurare va fi transformat in contract liber de plata primelor sau reziliat cu sau fara valoare de rascumparare (in cazul in care nu exista valoare de rascumparare sau aceasta este mai mica decat plafonil minim calculate periodic de catre asigurator).

9. Suplimente la contractul de asigurare.

Asigurarile suplimentare alese au fost invaliditatea permanenta si decesul din accident. Suma asigurata pentru aceste evenimente suplimentare asigurate este de 100.000.000 Lei (ROL). Tot ca si o asigurare suplimentara s-a optat si pentru scutirea de plata a primelor de asigurare.

10. Indemnizatiile care se platesc.

Asiguartorul va fi instiintat in scris, in cel mai scurt timp, despre orice eveniment prevazut in contractul de asigurare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la producerea acestuia. In caz de neindeplinire a obligatiei prevazute, acesta are dreptul de a refuza plata indemnizatiei daca din acest motiv nu a putut determina cu exactitate circumstantele producerii evenimentului asigurat.

Daca decesul asiguratului intervine pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare beneficiarilor desemnati in contractul de asigurare. Beneficiarii contractului de asigurare trebuie insa sa aiba interes asigurabil.

In cazul in care nu a fost stabilit un beneficiar, sau daca beneficiarul desemnat a decedat sau a fost revocat inaintea sau la data producerii evenimentului asigurat reprezentand decesul persoanei asigurate, plata se face mostenitorilor asiguratului, in calitate de beneficiar, conform legislatiei in vigoare in ceea ce priveste succesiunea.

Asiguartorul isi rezerva dreptul de a investiga orice pretentie emisa de beneficiarul contractual al indemnizatiei de asigurare pentru a determina intinderea obligatiei de plata a indemnizatiei. Prin semnarea cererii de asigurare – parte integranta a contractului, asiguratul il mandateaza pe asigurator sa actioneze in numele sau si pentru sine la indeplinirea oricaror formalitati si obtinerea oricaror documente ce se impun a fi indeplinite, respectiv procurate, astfel incat sa se poata stabili circumstantele producerii evenimentului asigurat. In conformitate cu rezultatul cercetarilor intreprinse de catre asigurator, indemnizatia este platibila intr-un termen de 30 de zile calendaristice de la data finalizarii investigatiilor.

In cazul in care, in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii de catre asigurator a scrisorii recomandate prin care acesta solicita beneficiarilor comunicarea documentelor necesare, in vederea investigarii circumst
antelor producerii evenimentului si a determinarii intinderii obligatiei de plata a indemnizatiei, beneficiarii refuza sa furnizeze asiguratorului aceste documente, asiguratorul are dreptul sa refuze plata indemnizatiei de asigurare, platind, in schimb, valoarea de rascumparare existenta beneficiarilor care ar fi fost indreptatiti contractual sa primeasca indemnizatia de asigurare.

In cazul in care asiguratul a disparut, sau identificarea corpului sau nu este posibila, asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare beneficiarilor desemanti sau mostenitorilor asiguratului, dupa caz, numai in baza unei hotararii judecatoresti de declarare a mortii prezumate, ramasa definitiva si irevocabila.

Asiguratorul va reduce indemnizatia pentru orice prima de asiguare datorata cu data de scadenta depasita si neplatita pana la producerea evenimentului asigurat.

Orice plata la care asiguratorul se obliga in baza contractului de asigurare va fi efectuata in Romania, catre creditorul respectivei plati desemnat ca atare conform prevederilor contractuale.

11. Instrumentarea dosarului de plata

Documentele ce trebuiesc prezentate asiguratorului in cazul producerii evenientului asigurat, sunt:

polita de asigurare in original;

dovada platii ultimei prime de asigurare in original;

copie a unui act de identitate al fiecarui beneficiar;

documente care sa ateste producerea evenimentului asigurat:

i. in cazul decesului – cate o copie legalizata a certificatului de deces si a certificatului medical constatator al decesului, emis de un medic sau o autoritate competenta

ii. in cazul supravietuirii asiguratului la data specificata in contract – document autentificat prin care asiguratul declara pe propria raspundere, in fata Notarului Public, ca indeplineste cerintele stipulate in conditiile contractuale specifice ale fiecarui tip de contract de asigurare, pentru acordarea indemnizatiilor aferente.

alte documente cerute de asigurator pentru a determina legalitatea

platii sau pentru a determina nivelul corespunzator al indemnzatiei.

ASIGURARI DE BUNURI 2

1. Alegerea formei de asigurare

Forma aleasa este o asigurare a autovehiculelor pentru avarii si furt.

2. Alegerea bunului care va fi asigurat

Bunul asigurat este un autoturism marca DACIA LOGAN, numar preferential de inmatriculare MM-14-MPI, seria sasiului UUALSDAAH32809192, anul de fabricatie 2004, seria cartii de identitate C.I. E368447.

3. Alte bunuri care pot fi asigurate potrivit formei de asigurare aleasa

În cazul în care în asigurare sunt incluse şi pagube la părţile componente precum aparatele de radio, casetofoane, TV, aparate de aer condiţionat special construite pentru auto, acestea se despăgubesc numai dacă erau montate la autovehicul şi dacă avariile s-au produs odată cu cele produse din orice cauză cuprinsă în asigurare.

Pagubele produse anvelopelor ori camerelor autovehiculului (inclusiv a celor de rezervă) sculelor, trusei medicale de prim ajutor se despăgubesc numai dacă acestea erau montate ori se aflau în autovehicul şi dacă avariile s-au produs dintr-un risc asigurat.

4. Alegerea riscurilor pentru care se solicita protectie

Riscurile pentru care se solicita protectie sunt: avaria sau furtul autovehicului, furtul total sau partial precum si asigurare pentru persoanele din autovehicul in cazul producerii de accidente.

5. Evaluarea bunului, completarea declaratiei de asigurare

Evaluarea bunului ce se asigura se face de catre societatea contractanta a asigurarii, in baza documentelor de provenienta a autovehiculului (factura), a cartii de identitate a acestuia si a raportului de inspectie tehnica.

6. Completarea politei de asigurare

Polita de asigurare a fost completata de catre asigurator, conform celei anexate la acest referat.

7. Modalitatea de plata a primei de asigurare

La o valoare a sumei asigurate de 6.461 Euro, s-a perceput o prima de asigurare de 280 Euro, pentru asigurarea autovehiculului, iar ca si asigurare suplimentara, cea in caz de accident a persoanelor din autovehicul, in caz de invaliditate, suma asigurata este de 1.000 Euro, iar in caz de deces de 500 Euro, prima de asigurare pentru accidente, persoane din autovehicul fiind de 23 Euro, in total o prima de asigurare de 303 Euro, esalonata pe patru termene de plata a 78 Euro, respective 3 x 75 Euro.

Prima transa din prima de asigurare s-a achitat in momentul incheierii contractului de asigurare, la 31.12.2004, urmand ca celelalte sa se achite in transe la 31.03.2005, 31.05.2005 si 31.07.2005.

8. Formele de reasigurare propuse pentru acoperirea preluata de

societatea de asigurare

Reasigurarea constituie o asigurare indirecta, fiind de fapt o asigurare a asiguratorului pentru un risc prea mare preluat de acesta din urma. Prin reasigurare, asiguratorul cedeaza o parte din riscurile asumate de la asiguratii sai, precum si primele aferente unor alti asiguratori, care se oblige la plata eventualelor despagubiri, in momentul aparitiei acestora, cu o cota parte corespunzatoare riscului asumat de acestia.

Ca si forma de reasigurare propusa este cea de reasigurare proportionala, prin contract de cota-parte, care este cea mai simpla forma de reasigurare prin care reasiguratorul consimte sa preia in reasigurare o anumita proportie din fiecare risc acceptat de compania cedenta prin contractul initial de asigurare, suportand proportional toate daunele in schimbul aceleiasi proportii din toate primele directe, mai putin comisionul de reasigurare. Marimea comisionului de reasigurare este in functie de clasa de asigurare care se cedeaza in reasigurare si de istoricul daunelor ei. Modul de administrare este mai simplu şi cheltuielile sunt mai reduse. Aceasta forma este in general folosita de companiile noi, pentru reasigurarea unor clase noi de riscuri, sau pentru o zonă nouă geografică unde vor să promoveze relaţii de asigurare.

9. Daune, aparitii de evenimente asigurate

Paguba, sau dauna, constituie expresia valorica a prejudiciului produs prin ivirea evenimentului asigurat la bunurile cuprinse in asigurare. Instiintarea daunei se face intotdeauna de asigurat, declansand interventia asiguratorului pentru constatarea tehnica a pagubei si evaluarea sub aspect economic a acesteia.

In momentul producerii vreunei daune la evenimentul asigurat, asiguratul are obligatia de anunta imediat societatea asiguratoare despre cele intamplate pentru ca aceasta sa poata incepe construirea dosarului de daune.

10. Instrumentarea dosarului de dauna din asigurarea aleasa

Daca pe parcursul contractului de asigurare, autovehiculul asigurat este implicat intr-un accident, asiguratul are o prima obligatie de a insttinta asiguratorul despre evenimentul produs. El va completa o instiintare de dauna si o cerere de despagbire pentru avariile suferite.

In momentul instiintarii despre aparitia evenimentului, asiguratorul, prin organe competente, va purcede la evaluarea componentelor avariate si la calcularea pagubei suferite. Din acest moment nu asiguratul are obligatia de a solutiona problema aparuta (avariile produse bunului asigurat), ci asiguratorul este cel care se va ocupa de acest lucru. El va lua legatura cu un service autorizat, cu care acesta are contract de prestari-servicii, si va impune repararea avariilor produse in functie de despagubirea calculata. Plata despagubirii nu se face efectiv catre asigurat, ci aceasta se face direct catre service-ul care asigura manopera lucrarii, din momentul instiintarii aparitiei evenimentului asigurat, asiguratul nemaiavand nici un fel de implicatii in solutionarea situatiei.

11. Reintregirea sumei asigurate a contractului de asigurare

Acest serviciu al societatilor de asigurare consta in aceea ca daca pe parcursul perioadei de desfasurare a contractului apare un eveniment asigurat, societatea de asigurari va despagubi contravaloarea daunei produse, iar valoarea bunului asigurat scade cu aceasta suma. Pentru ca in continuare, bunul sa fie asigurat la valaorea initiala, asiguratul trebuie sa reintregeasca suma asigurata.

Indemnizatiile care se platesc

Dupa cum am aminitit si in partea de descriere a asigurarii vom recapitula indemnizatiile care se platesc pentru asigurarea mixta de viata cu capitalizare si acoperire suplimentara de deces din accident si exonerarea de la plata a primelor in caz de incapacitate de munca.

Indemnizatii asigurare mixta cu acumulare de capital Tabel 5.1

Eveniment

Beneficiar

Indemnizatie (ROL)

Asigurare-valoare de rascum-parare

Asigurat

Urmas (caz de deces asigurat)

104.578.729*

Asigurare suplimentara deces din accident

Urmas

313.736.187*

Asigurare suplimentara –exonerare plata prime 01.04.2004-01.04.2012

Incapacitate de munca

6.038.959

Asigurare suplimentara invaliditate permanenta din accident

Asigurat

75.000.000

Asigurare suplimentara indemnizatie de spitalizare in urma unui accident

Asigurat

125.000/zi

* La aceste sume se adauga si castigul real recalculat.

Alte aspecte ale asigurarii

Completarea declaratiei de asigurare nu prezinta dificultati, formularul fiind adaptat la specificul si codificarile din Romania (anexa 1), iar polita de asigurare a fost completata in timp optim cu explicatiile pertinente si expediata pe adresa asiguratului. (anexa 2).

In ce priveste plata primelor de asigurare s-a optat pentru varianta cu plata semestriala (nici prea mult deranj, nici efort financiar prea mare). Documentele de plata sunt completate de asigurator si sunt trimise pe adresa asiguratului cu suficient timp inainte de scadenta, urmand ca asiguratul sa se prezinte la o unitate CEC sau bancara cu acest document si banii potriviti pentru plata.

Asiguratorul, ca orice firma mare care se respecta permite asiguratilor sai in caz de dificultati financiare o serie de facilitati:

a.Optiunea pentru modificarea contractului

– diminuarea primei de asigurare pana la cvaloarea primei (incepand cu luna a 13-a);

– intreruperea platii primelor pentru o perioada limitata (incepand cu luna a 25-a);

– rascumpararea contractului (incepand cu luan a 37-a) (nu este avantajoasa).

b.Optiunea pentru plati esalonate dupa 5 ani si apoi in fiecare al 3-lea an

c.Optiunea pentru plata anticipata (credit)

– incepand cu anul al 3-lea clientul poate solicita o parte din primele platite, sub forma unei plati anticipate(credit);

d.Optiunea pentru renta

– la sfarsitul duratei contractuale, clientul poate opta, in locul platii integrale a indemnizatiei de asigurare, pentru plata sub forma unei rente, cu diverse posibilitati;

e.Optinuea pentru vinculare

– clientii care au contractat un credit la o institutie de credit, pot vincula suma asigurata din contractul de asigurare, pentru cazul de deces, in favoarea institutiei de la care s-a contractat creditul.

f.Optiunea de continuare

– in caz de deces al asiguratului, beneficiraul poate decide fie sa I se plateasca indemnizatia de asigurare pe loc fie sa continue investirea capitalului pana la sfarsitul duratei contractului.

Asiguratorul aduce la cunostinta asiguratului orice modificare, facilitatea ce intereseaza cele doua parti si raspunde prompt solicitarilor asiguratului. Din aceste puncte de vedere se poate spune ca relatia dintre asigurat si asigurator este una excelenta.


Alegerea societatii de asigurari

Fiecare dintre noi a intalnit la serviciu, in familie sau pe strada un coleg, ruda, prieten sau o cunostinta care sa fie un agent de asigurari si care sa-i fi propus macar odata

“hai sa-ti fac o pensie privata”. Nici unul dintre noi nu a luat repede o hotarare in a incheia o asigurare de viata fara a se documenta in ce priveste si societatea de asigurari. Fiind la mijloc plata unor sume de bani cu castig dupa o perioada de timp, am trait sau am auzit fiecare de “CARITAS”, “FNI”, firme fantoma puse pe inselatorii si pagubire a “clientilor” lor. In acest sens un studiu sau o informare cat mai amanuntita despre societatea de asigurari cu care vrem sa incheiem un contract de asigurare de viata este cea mai potrivita.

De ce asiguratul nostru a ales Grawe Romania Asigurare SA?

Societatea de asigurari este o scocietate ramano-austriaca infiintata in anul 2000 cu un capital social de 36 miliarde ROL, are ca actionar principal (99,75%) societatea de asigurare austriaca GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG. Societatea austriaca nu a intrat pe piata romaneasca pana la existenta unei legislatii asemanatoare cu cea internationala in domeniul asigurarilor care sa garanteze siguranta absoluta a asiguratilor cu asigurari de viata, iar aceasta nu s-a intamplat decat prin Legea 32/2000.

Societatea austriaca a fost infiintata in anul 1828 iar cei 177 ani de existenta ii confera, atat in Austria cat si in alte tari (Slovenia, Ungaria, Croatia, Ucraina, Bulgaria) unde este prezenta, un adevarat renume in ce priveste puterea financiara, stabilitatea, si capacitatea investitionala. Este reasigurata la Munich RE si Grazer Wechsaelseitige Versicherung AG.

Ca un rezumat, factorii ce au determinat alegerea societatii de asigurari sunt:

-siguranta unuiconcern financia si de asigurare austriac renumit, puternic din punct de vedere financiar, cu traditie si experienta;

-conditii severe autoimpuse de garantie a capitalului;

-reasigurae la societati de asigurare internationale renumite;

-stabilitatea valorii sumei asigurate prin clauza automata de indexare;

-protectia datelor si confidentialitate;

-verificarea regulata a administrarii afacerii prin societati de audit independente.


Persoana asigurata. Descrierea asigurarii

Ca studiu de caz doresc sa inchei o asigurare pentru o persoana de sex barbatesc cu varsta de 43 de ani, lucreaza in sistemul bugetar si are multa activitate de teren. Pentru aceasta am recomandat o asigurare mixta de viata cu capitalizare si acoperire supli-mentara de deces din accident.

De ce acest tip de asigurare?

Dupa cum am descris mai sus persoana noastra lucrand in sistemul bugetar nu are resurse financiare extraordinare iar datorita muncii de teren este supusa frecvent accidentelor si imbolnavirilor.

Aceasta asigurare permite, prin plata primelor, acumularea de capital, altfel spus “a pune bani la ciorap” sau “strange bani albi pentru zile negre” astfel ca la sfarsitul perioadei asigurate sa fie totalizata o suma apreciabila in contul asiguratului, suma ce poate fi rambursata in intregime sau sub forma de rate lunare (o pensie suplimentara). Totodata aceasta asigurare ofera sume de bani in caz de accidente (asiguratului in caz de supravietuire sau urmasilor in caz de deces).

Asigurarea se incheie pentru o valoare de rascumparare de 104.578.729lei vechi pe o perioada de 21 de ani. Daca facem calculul 43 ani ai asiguratului plus 21 ani de asigurare fac 64 ani. Dupa legislatia actuala cu adaugare de 3 luni pentru fiecare an la varsta de pensionare barbati, la varsta de 65 de ani persoana noastra iese la pensie si o suma in plus, pe langa cea obtinuta de la asigurarile sociale de stat, va fi binevenita. Aceasta asigurare pe langa totalul din plata primelor anuale acumuleaza o rezerva suplimentara rezultata din profitul obtinut de societatea asiguratoare prin investirea capitalului in diverse activitati economice.Aceasta rezerva nu este de neglijat, ea fiind la sfarsitul perioadei asigurate, dupa estimarile facute de societate, undeva la 3 miliarde lei vechi! (vezi anexa 1).


Pe langa cele mentionate mai sus asigurarea mai are cateva facilitati si anume:

– suma de 104.578.729ROL (valoarea de rascumparare) + castigul pana la producerea decesului, beneficiaza urmasul asiguratului;

– suma de 313.736.187ROL (3 x valoarea de rascumparare) + castigul cumulat pana la producerea decesului, beneficiaza urmasul persoanei asigurate in caz de deces din accident;

– exonerarea de la plata primelor in caz de incapacitate de munca pana in 2012;

– asigurare suplimentara in caz de invaliditate permanenta din accident (suma asigurata de 75.000.000ROL);

– asigurare suplimentara pentru indemnizatie de spitalizare in urma unui accident in suma de 125.000ROL / zi de spitalizare pentru maxim 365 de zile din 2 ani.(anexa 2)

. Motivatia incheierii unei asigurari

Asigurarile reprezinta un sistem de relatii economice, in care un numar mare de persoane fizice sau juridice au constituit un fond banesc, în condiţiile în care fiind ameninţate de aceleaşi pericole, în existenţa şi activitatea lor, concep şi recunosc oportunitatea prevenirii şi înlăturării pe baze mutuale a prejudiciilor generate de producerea acestor pericole viitoare, probabile, posibile dar nesigure.

Datorita complexitatii, diversificarii, automatizarii, cibernetizarii, etc a mediului de viata apar tot mai frecvent imbolnaviri, accidente de munca, circulatie, zbor soldate cu decese sau diverse grade de invaliditate ceea ce implica necesitatea tot mai mare de incheiere a unei asigurari de persoane. Asadar, asigurarile de persoane, parte a cadrului larg al asigurarilor, au ca obiect persoanele fizice pentru cazurile de deces, invaliditate permanentă totală sau parţială din accident, de supravieţuire, de atingere a unei vârste, etc

Persoana care incheie asigurarea (contractantul) poate fi o persoana fizica in varsta de cel putin 18 ani. Persoana asigurata in functie de societatea de asigurari poate avea varsta cuprinsa intre 16 si 65 ani, pentru copii cu varsta sub 16 ani pot incheia asigurari alte persoane, parinti, unchi, matusi, tutore, etc.

ASIGURARI DE PERSOANE

1. Alegerea societaii de asigurare

Alegerea societatii de asigurare s-a facut in urma unui studiu al pietei de asigurari de viata din Romania la momentul formularii cererii de asigurare. La momentul respectiv, si pana in prezent, societatea de asigurarii ING Asigurari de Viata, se situeaza in fruntea societatilor cu acest profil din tara. Societatea, membra a grupului ING, si-a inceput activitatea in tara noastra in 1994, din 1997, fiind lansate pe piata si operatiunile de asigurari de viata. Din 1999 aceasta devenind lider in randul asiguratorilor de viata din Romania.

2. Motivatia incheierii asigurarii.

Datorita complexitatii, diversificarii, automatizarii, a mediului de viata apar tot mai frecvent imbolnaviri, accidente de munca, de circulatie, de zbor, soldate cu decese sau diverse grade de invaliditate ceea ce implica necesitatea tot mai mare de incheiere a unei asigurari de persoane. Asadar, asigurarile de persoane, parte a cadrului larg al asigurarilor, au ca obiect persoanele fizice pentru cazurile de deces, invaliditate permanenta totala sau partiala din accident, de supravietuire, de atingere a unei varste, etc

Motivul pentru care s-a incheiat prezenta asigurare este asigurarea unei protectii financiare a familiei si a celor dependenti in caz de deces. Asigurarea poate fi privita de asemenea ca o operatiune de economisire in cazul ivirii unor situatii financiare mai delicate sau a unor nevoi urgente de lichiditati. Asadar, incheierea unei polite de asigurare este o decizie individuala, pe baza de voluntariat, facuta in interes personal sau pentru a proteja familia.

3. Persoanele care pot sa-si contracteze o asigurare, persoana sigurata.

In general, orice persoana fizica poate sa-si achizitioneze un contract de asigurare de viata. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a verifica starea de sanatate a persoanei care se vrea asigurata pentru a-si putea forma o impresie despre interesul persoanei in cauza. Pentru a incheia contractul de asigurare, eventualul asigurat trebuie sa faca dovada dorintei mentinerii vietii, sanatatii si integritatii, fapt care justifica motivatia financiara si interesul legitim al asiguratului in plata primelor aferente asigurarii avand ca obiect viata acestuia.

Persoana care incheie asigurarea (contractantul) poate fi o persoana fizica in varsta de cel putin 18 ani, pentru copii cu varsta sub 16 ani pot incheia asigurari alte persoane, parinti, unchi, matusi, tutore, etc.

O alta eventuala conditie pentru persoanele care vor sa-si asigure viata, este varsta acestora, deoarece, in general contractele de asigurare life se incheie pe o perioada minima de 5 ani, spre deosebire de cele non-life, care se pot incheia pe o luna, un an, depinde de la caz la caz. Perioda maxima de plata a primei de asigurare este data implinirii de catre asigurat a varstei de 75 de ani.

In acest caz, persoana asigurata este un barbat in varsta de 31 de ani, care lucreaza in industria miniera. Asiguartul este casatorit si tatal unei fetite in varsat de 10 ani. Motivul cel mai determinant pentru care s-a incheiat acest contract de asigurare este tocmai cel legat de conditiile legate de locul de munca, persoana fiind nevoita sa-si desfasoare activitatea in subteran, iar se vede ca la noi in tara, accidentele din subteran sunt din ce in ce mai frecvente si mai tragice, din cauza conditiilor grele care exista.

4. Alegerea formei de asigurare.

Forma de asigurare aleasa este aceea de asigurare de tip REGAL. Asigurarea principala in acest caz este:

asigurarea mixta de viata – supravietuire

asigurarea mixta de viata – deces.

Asigurarile suplimentare sunt:

asigurari suplimentare de sanatate

i. spitalizare – accident

ii. interventie chirurugicala

asigurari

i. invaliditate permanenta si deces din accident

ii. marirea garantata a sumei asigurate

iii. scutire de plata a primelor de asigurare.

Dupa cum am spus mai sus, conditiile in care asiguratul isi desfasoara activitatea au fost cele care l-au determinat sa incheie acest tip de asigurare, cu asigurarile suplimentare stipulate mai sus. Aceasta este de fapt o forma prin care persoana asigurata isi asigura viitorul din punct de vedere financiar in cazul producerii unuia dintre evenimentele cuprinse in asigurare.

5. Descrierea modului in care se deruleaza forma de asigurare.

Prezentul contract de asigurare se incheie pe o perioada de timp de 25 ani, adica pana la varsta de 56 de ani a persoanei asigurate. Pana laceasta varsta, ea impreuna cu familia (sotia, in caz ca se produce vreun eveniment) sunt asigurate in fata unor eventuale accidente, imbolnaviri sau deces. Suma asigurata conform politei de asigurare este de:

17.500 RON – pentru supravietuire

17.500 RON – pentru deces

3.000 RON – pentru spitalizare

500 RON – pentru interventie chirurgicala

20.000 RON – pentru invaliditate permanenta si deces din accident

Total, 58.500 RON, la aceasta suma totala asigurata s-a calculate o valoare a primei de asigurare de 248.21 RON pe an.

Pe o perioada asadar de 25 ani, in cazul in care se produce unul din riscurile asigurate, persoana asigurata este despagubita conform dosarului de paguba ce se va intocmi. Persoana care beneficiaza de aceste despagubiri este proprietarul asigurarii, singura situatie, cea in care se produce decesul asiguratului, va indreptatii o terta persoana la beneficiului acestui contract. Aceasta persoana care va beneficia de plata despagubirilor este beneficiarul inscris in contract de catre asigurat. In cazul in care si beneficiarul a decedat, plata se va face mostenitorilor legali ai asiguratului.

Daca asiguratul nu mai poate sau decide sa nu mai continue contractul de asigurare, asiguratorii accepta ca el sa ramana asigurat pe toata perioada initiala insa pentru o suma asigurata redusa, calculata in functie de valoarea de rascumparare la momentul respectiv. Acea valoare poate reprezenta primele de asigurare pentru care se calculeaza suma asigurata, aceasta fiind mai mica decat in cazul in care s-ar plati primele conform conditiilor convenite.

Asigurarea mixta de viata, pentru care a optat si clientul nostru, se caracterizeaza prin faptul ca un sigur contract acorda protectie impotriva celor doua riscuri, de supravietuire si de deces. Cuprinderea intr-un contract de asigurare a celor doua riscuri alternative nu inlatura caracterul lor contradictoriu. Se creeaza impresia ca asiguratul este protejat in ambele cazuri. De fapt in cazul decesului asiguratului beneficiarul asigurarii intra in posesia sumei asigurate (adica 17.500 RON), iar in cazul supravietuirii asiguratul beneficiaza nemijlocit de suma asigurata (17.500 RON). Daca asiguratul este protejat pentru ambele riscuri, el suporta prima de asigurare aferenta ambelor riscuri, de supravietuire si de deces, in mod cumulat, fapt justificat de asigurator prin cerinta realizarii echilibrului dintre primele incasate si indemnizatiile asumate si datorate.

Marele avantaj al acestei forme consta in faptul ca sumele de bani platite de asigurat (sau contractant) sub forma primelor de asigurare reprezinta o forma de economisire care poate fi valorificata la expirarea perioadei. Asiguratul are oricand acces la fondul constituit din plata primelor de asigurare, putand oricand renunta la cont.

Prin marirea garantata a sumei asigurate se permite ca la un anumit interval de timp la aniversarea contractului (in cazul de fata in fiecare an in data de 15 octombrie), asiguratul care a optat pentru plata esalonata a primelor sa isi poata creste prima aferenta asigurarii de baza si cea corespunzatoare celorlalte clauze suplimentare cu un procent determinat, cu conditia ca perioada ramasa pana la expirarea asigurarii sa fie cel putin un numar de ani, stabilit de asigurator.

Din punct de vedere tehnic, suplimentul de prima platit va fi folosit si pentru achizitionarea unei sume asigurate aditionale ce are la baza rata de prima aferenta varstei curente a asiguratului si perioadei ramase pana la expirarea asigurarii.

Asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta si deces din accident reprezinta o combinatie a asigurarii suplimentare de deces prin accident si asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta din accident. In acest caz suma asigurata de 20.000 RON va fi platita numai in cazul in care decesul asiguratului survine in urma unui accident intamplator (produs in timpul perioadei de valabilitate a contractului, dar nu mai tarziu de un an de la producerea accidentului) sau in cazul producerii unei invaliditati permanente in urma unui accident. In cazul invaliditatii, asiguratorul va plati o
suma forfetara, in fuctie de gradul de invaliditate.

6. Polita de asigurare.

Polita de asigurare este atasata referatului ca si anexa. In aceasta polita sunt stipulate persoana asigurata, suma asigurata si prima de asigurare corespunzatoare fiecarei categorii de asigurare, durata fiecarei asigurari in parte, precum si beneficiarul asigurarii. Valoarea sumei asigurate, in fiecare fel de asigurare in parte, este cea care limiteaza si valoarea maxima a platii ce se va efectua de catre asigurator in momentul producerii unuia dintre riscurile asigurate.

In cazul de fata, asigurarea principala (asig. mixta de viata – supravietuire si deces), precum si doua dintre asigurarile suplimentare (invaliditatea permanenta si deces din accident si scutirea de plata a primelor de asigurare) decurg pe o perioada de 25 ani, pana in 2029, iar asigurarile suplimentare de sanatate pe o perioada de 15 ani.

De asemenea, mai este stipulate in polita de asigurare clauza de scutire de la plata primelor. Aceeasta inseamna ca asiguratul poate inceta plata primelor de asigurare, din cauza aparitiei unei invaliditatii sau producerii unui accident in perioada de valabilitate a contractului. Clauza este acceptata numai daca asiguratul nu mai poate munci pentru a obtine venituri din care sa plateasca primele de asigurare.

7. Modalitatea de plata a primei de asigurare.

Modalitate de efectuare a platii, aleasa de catre asigurat a fost de plata trimestriala prin cupoane, adica prin formularele corespunzatoare emise de ING Asigurari de Viata.

8. Indemnizatiile care se platesc.

Asiguartorul va fi instiintat in scris, in cel mai scurt timp, despre producerea oricarui eveniment prevazut in contractul de asigurare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la producerea acestuia. In caz de neindeplinire a obligatiei prevazute, acesta are dreptul de a refuza plata indemnizatiei daca din acest motiv nu a putut determina cu exactitate circumstantele producerii evenimentului asigurat.

Daca decesul asiguratului intervine pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare beneficiarilor desemnati in contractul de asigurare. Beneficiarii contractului de asigurare trebuie insa sa aiba interes asigurabil.

In cazul in care nu a fost stabilit un beneficiar, sau daca beneficiarul desemnat a decedat sau a fost revocat inaintea sau la data producerii evenimentului asigurat reprezentand decesul persoanei asigurate, plata se face mostenitorilor asiguratului, in calitate de beneficiar, conform legislatiei in vigoare in ceea ce priveste succesiunea.

Asiguartorul isi rezerva dreptul de a investiga orice pretentie emisa de beneficiarul contractual al indemnizatiei de asigurare pentru a determina intinderea obligatiei de plata a indemnizatiei. Prin semnarea cererii de asigurare – parte integranta a contractului, asiguratul il mandateaza pe asigurator sa actioneze in numele sau si pentru sine la indeplinirea oricaror formalitati si obtinerea oricaror documente ce se impun a fi indeplinite, respectiv procurate, astfel incat sa se poata stabili circumstantele producerii evenimentului asigurat. In conformitate cu rezultatul cercetarilor intreprinse de catre asigurator, indemnizatia este platibila intr-un termen de 30 de zile calendaristice de la data finalizarii investigatiilor.

In cazul in care, in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii de catre asigurator a scrisorii recomandate prin care acesta solicita beneficiarilor comunicarea documentelor necesare, in vederea investigarii circumstantelor producerii evenimentului si a determinarii intinderii obligatiei de plata a indemnizatiei, beneficiarii refuza sa furnizeze asiguratorului aceste documente, asiguratorul are dreptul sa refuze plata indemnizatiei de asigurare, platind, in schimb, valoarea de rascumparare existenta beneficiarilor care ar fi fost indreptatiti contractual sa primeasca indemnizatia de asigurare.

In cazul in care asiguratul a disparut, sau identificarea corpului sau nu este posibila, asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare beneficiarilor desemanti sau mostenitorilor asiguratului, dupa caz, numai in baza unei hotararii judecatoresti de declarare a mortii prezumate, ramasa definitiva si irevocabila.

Asiguratorul va reduce indemnizatia pentru orice prima de asiguare datorata cu data de scadenta depasita si neplatita pana la producerea evenimentului asigurat.

Orice plata la care asiguratorul se obliga in baza contractului de asigurare va fi efectuata in Romania, catre creditorul respectivei plati desemnat ca atare conform prevederilor contractuale.

9. Instrumentarea dosarului de plata

Documentele ce trebuiesc prezentate asiguratorului in cazul producerii evenientului asigurat, sunt:

polita de asigurare in original;

dovada platii ultimei prime de asigurare in original;

copie a unui act de identitate al
fiecarui beneficiar;

documente care sa ateste producerea evenimentului asigurat:

i. in cazul decesului – cate o copie legalizata a certificatului de deces si a certificatului medical constatator al decesului, emis de un medic sau o autoritate competenta

ii. in cazul supravietuirii asiguratului la data specificata in contract – document autentificat prin care asiguratul declara pe propria raspundere, in fata Notarului Public, ca indeplineste cerintele stipulate in conditiile contractuale specifice ale fiecarui tip de contract de asigurare, pentru acordarea indemnizatiilor aferente.

alte documente cerute de asigurator pentru a determina legalitatea

platii sau pentru a determina nivelul corespunzator al indemnzatiei

ASIGURARI DE BUNURI

 1. Alegerea formei de asigurare pentru care se va elabora studiul si a bunului asigurat

Forma de asigurare aleasa pentru acest studiu este aceea de asigurare de bunuri, iar bunul ce se doreste a fi asigurat este un autovehicul. Asigurarea auto este cea mai frecvent intalnita in asigurarile non-viata. Ea se contracteaza cel mai usor dintre toate asigurarile facultative si este asigurarea cu cea mai mare rata a daunei.

Contractul de asigurare prevede si clauze referitoare la intinderea teritoriala a acoperirii, perioada de acoperire (sase luni, un an), momentul intrarii in vigoare a asigurarii, fransiza, reducerea primelor de asigurare prin acordarea unui bonus in situatiile in care in perioada anterioara (de obicei in anul anterior de asigurare) nu s-au inregistrat pagube. Este o practica incetatenita in societatile de asigurare din România ca la reinnoirea unui contract de asigurare de avarii auto sa se acorde un bonus la prima de asigurare daca in anul anterior de asigurare, asiguratul nu a facut cerere de despagubire. Bonusurile care se acorda sunt intre 15-45% daca asiguratul nu a inregistrat daune dupa 1-5 ani sau mai multi, de asigurare.

Masina ce s-a asigurat in acest caz este una care se afla in proprietatea unei persoane juridice, asiguratul fiind astfel o persoana juridica. Numarul tot mai mare de autovehicule, neatentia unor conducatori auto si aglomeratia in general din trafic au fost cele care au determinat persoana juridica sa incheie aceasta asigurare de autovehicule.

Societatea de asigurari ce a fost aleasa pentru incheierea acestui contract de asiguarare este Soc. ALLIANZ – TIRIAC ASIGURARI S.A., una dintre cele mai bine cotate societati de asigurare non-life din tara, in momentul de fata

 1. Alte bunuri care pot fi asigurate potrivit formei de asigurare aleasa

La fel ca la alte tipuri de asigurari, sunt acoperite si avariile aparute ca urmare a unor masuri luate in timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvare autovehiculului sau a constructiei in care se afla acesta.

In cazul riscurilor cu caracter natural (trasnet, furtuna, uragan, etc.) se acorda despagubiri si pentru pagubele produse autovehiculului prin efectele indirecte ale acestor fenomene, cum ar fi: prabusirea unui copac lovit de trasnet peste autovehiculul asigurat.

In cazul in care in asigurare sunt incluse si pagube la partile componente precum aparatele de radio, casetofoane, TV, aparate de aer conditionat special construite pentru auto, acestea se despagubesc numai daca erau montate la autovehicul si daca avariile s-au produs odata cu cele produse din orice cauza cuprinsa in asigurare.

Pagubele produse anvelopelor ori camerelor autovehiculului (inclusiv a celor de rezerva) sculelor, trusei medicale de prim ajutor se despagubesc numai daca acestea erau montate ori se aflau in autovehicul si daca avariile s-au produs dintr-un risc asigurat.

De obicei in cadrul asigurarii de auto se mai despagubesc si alte cheltuieli cum ar fi:

a) Cheltuielile legate de transportul autovehiculului la atelierul de reparatii cel mai apropiat de locul accidentului si care poate executa reparatia (numai daca autovehiculul nu poate fi deplasat prin forta proprie),

b) Pagubele produse autovehiculului asigurat – avarii sau distrugeri prilejuite de masurile luate in timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea autovehiculului sau a constructiei in care se afla acesta,

c) Cheltuielile efectuate in vederea limitarii pagubelor produse din cauze cuprinse in asigurare.

Pe lanaga toate acestea, exista si riscuri care nu se despagubesc, cum ar fi:

daune rezultând din incendii sau explozie la un autoturism transformat fara permisiunea autoritatilor sau a constructorului, ca rezultat a unei asemenea transformari;

pagube cauzate de incendiu, explozie in eventualitatea in care au fost incalcate grav reglementarile de prevenire a incendiilor;

partile componente ale autovehiculului, accesoriile, piesele de schimb tinute separat de autovehicul (garaj, casa, atelier);

cheltuieli facute pentru imbunatatirea sau transformarea autovehiculului in comparatie cu starea lui dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri care au fost produse din cauze necuprinse in asigurare, precum si cele pentru reparatii nereusite;

pagube produse partilor componente sau pieselor de r
ezerva, huselor, prelatelor, combustibililor, echipamentului suplimentar sau oricaror altor bunuri existente in autovehicul;

pagube indirecte cum ar fi: cheltuieli ocazionate de deplasarea la locul evenimentului asigurat, costul ingrijirilor medicale de care beneficiaza conducatorul auto in cazul evenimentului asigurat;

pagube produse autovehiculului de operatiuni militare in timp de razboi, greve;

arsurile simple care nu sunt urmate de incendiu si cele provocate de fenomenele electrice produse in orice fel la instalatia electrica, cu exceptia celor cu flacara.

 1. Evaluarea bunului, completarea declaratiei de asigurare

Bunul asigurat in acest caz este un autoturism SEAT IBIZA, cu numar de inmatriculare MM-05-MFP, an de fabricatie 2003, 2+1 usi, culoarea galbena. Bunul este asigurat la o valoare de 34.345 RON (adica aprox. 9.800 EURO), calculandu-se la aceasta valoare o prima de asigurare de 1.410 RON pe an.

 1. Completarea politei de asigurare

Modul in care s-a completat polita de asigurare poate fi vazut in anexa atasata la acest referat. Aceasta a fost completata in prezenta asiguratului, de catre societatea asiguartoare, in baza documentelor prezentate de asigurat cu privire la valoarea autoturismului achizitionat pe baza de lista de preturi, a cartii de identitate a autovehiculului si a certificatului de inregistrare a autovehiculului.

 1. Modalitatea de plata a primei de asigurare

Asiguratul se angajeaza la plata primei de asigurare esalonata pe patru rate, dintre care prima rata este achitata la momentul incheierii contractului de asigurare. Prima prima in valoare de 353 RON s-a achitat in data de 30.08.2005, urmand ca celelalte trei sa fie achitate la 30.10.2005, 30.12.2005 si 28.02.2006, contractul derulandu-se incepand cu data de 31.08.2005 pana in 30.08.2006.

 1. Eventuale suplimente la contractul de asigurare

Polita de asigurare a fost initial completata fara alte clauze speciale, urmand ca in data de 22.12.2005, in urma aparitiei unui eveniment asigurat, asiguratul sa completeze un supliment de asigurare, pentru avarii si furt. Aceeasta clauza intra in vigoare incepand cu data de 23.12.2005 pentru perioada din contract care urmeaza sa se deruleze, adica din 23.12.2005 pana in data de 30.08.2006. In urma completarii suplimentului de asigurare, prima de asigurare se majoreaza de la 1.410 la 1.734,30 RON. Pana la data incheierii politei suplimentare de asigurare, asiguratul a achitat primele 3 rate scadente primei de asigurare (1.058 RON) precum si rata pentru diferenta la furt, in valoare de 324,3 RON, urmand sa mai achite ultima rata scadenta la data de 28.02.2006, in valoare de 352 RON.

 1. Formele de reasigurare propuse pentru acoperirea preluata de societatea de asigurare

Reasigurarea constituie o asigurare indirecta, fiind de fapt o asigurare a asiguratorului. Aparitia reasiguratorului este o necesitate impusa de cresterea valorii bunurilor asigurate si o cerinta impusa asiguratorului de a face fata unor riscuri grele. Prin reasigurare, asiguratorul cedeaza o parte din riscurile asumate de la asiguratii sai, precum si primele aferente unor alti asiguratori. Prin reasigurare, asadar, doua sau mai multe societati de asigurare vor asigura un acelasi risc, toate societatile implicate in asigurarea riscului respectiv participand la plata despagubirilor, in momentul aparitiei acestora, cu o cota parte corespunzatoare riscului asumat.

In cazul producerii daunelor, asiguratul solicita si primeste despagubiri de la asiguratorul sau, iar acesta preia conform contractului de reasigurare, sumele ce-i revin de la reasiguratorul (reasiguratorii) sau.

Suplimentul de asigurare, privind asigurarea de avarii si furt, intocmit intre asiguaratul CC SOFT SOLUTIONS SRL si asiguratorul ALLIANZ-TIRIAC, cu privire la bunul asigurat, un autoturism marca SEAT IBIZA, are o mentiune speciala:

“Polita de asiguarare se cesioneaza in favoarea bancii BRD – Sucursala Baia Mare”, acest lucru inseamna ca are loc o reasiguare a societatii ALLIANZ-TIRIAC in cazul producerii unor eventuale viitoare evenimente asigurate. Societatea de asigurari care a contractat riscul, preda in reasigurare riscul bancii BRD, aceasta din urma obligandu-se la plata eventualelor despagubiri ce se vor produce in perioada urmatoare.

Ca si metoda de reasigurare propusa pentru acoperirea riscului preluat de ALLIANZ-TIRIAC, propun reasigurarea prin tratat, care are unele avantaje (fata de reasigurarea facultativa), cum ar fi:

eficienta: riscurile sunt reasigurate automat. Din punct de vedre administrativ este mai rapid si mai ieftin;

siguranta: printr-un tratat de reasigurare, asiguratorul direct stie ca reasigurarea este posibila (daca riscul se inscrie in limitele tratatului) si in ce conditii.

Ca si forma de reasigurare propusa este cea de reasigurare proportionala, prin contract de cota-parte, care este cea mai simpla forma de reasigurare prin care reasiguratorul consimte sa preia in reasigurare o anumita proportie din fiecare risc acceptat de compania cedenta prin contractul initial de asigurare, suportand proportional toate daunele in schimbul aceleiasi proportii din toate primele directe, mai putin comisionul de reasigurare. Marimea comisionului de reasigurare este in functie de clasa de asigurare care se cedeaza in reasigurare si de istoricul daunelor ei. Modul de administrare este mai simplu şi cheltuielile sunt mai reduse.

Desi este in general folosit de companiile noi, pentru reasigurarea unor clase noi de riscuri, sau pentru o zonă nouă geografică unde vor să promoveze relaţii de asigurare, iar societatea cedenta in acest caz este ALLIANZ-TIRIAC, una cu cotatii foarte bune in asigurarile non-life din tara noastra, propun aceasta forma de reasigurare deoarece este una ce confera o anumita siguranta asiguratorului asupra riscului contractat.

 1. Daune, aparitii de evenimente asigurate

Paguba, sau dauna, constituie expresia valorica a prejudiciului produs prin ivirea evenimentului asigurat la bunurile cuprinse in asigurare. Instiintarea daunei se face intotdeauna de asigurat, declansand interventia asiguratorului pentru constatarea tehnica a pagubei si evaluarea sub aspect economic a acesteia.

In cazul de fata, la data de 16.12.2005, s-a produs o dauna la evenimentul asigurat. Circuland cu o viteza neadecvata conditiilor partii carosabile, acoperite cu zapada, autoturismul asigurat a derapat de pe carosabil si a intrat in coliziune cu o teava de gaz situata pe marginea partii carosabile. Cele intamplate au fost constatate intr-un proces verbal intocmit de Politia Municipiului Baia Mare.

 1. Instrumentarea dosarului de dauna din asigurarea aleasa

In data de 22.12.2005, asiguratul a anuntat societatea asiguratoare despre evenimentul produs, completand o declaratie despre modul in care a decurs accidentul si despre daunele aparute in urma acestuia. De asemenea, asiguratul a facut si o schita a accidentului. In aceasta declaratie s-a specificat si faptul ca in accident nu s-au inregistrat vatamari corporale si nu au existat altfel de pagube decat cea a autoturismului.

In urma verificarilor ce au avut loc, societatea asiguratoare a intocmit avizul de daune auto, in care sunt consemnate avariile aparute la autovehicul:

aripa dreapta fata;

far dreapta;

spoiler dreapta fata;

aparatoare roata dreapta fata.

Societatea asiguratoare a luat legatura cu reprezentatul SEAT din localitate pentru a face reparatiile necesare. Reprezentanta SEAT (S.C. LETADY S.R.L.) a fost cea care a evaluat valoarea pagubele produse, precum si reparatia acestora, toate acestea fiind inscrise in Devizul Tehnologic de Calcul. Conform acestui deviz, valaorea despagubirii ce a avut loc este de 2.130,73 RON, din care:

330 RON reprezentand manopera,

1.460,53 RON reprezentand valoarea materialelor necesare reparatiei,

340,20 RON reprezentand valoarea TVA corespunzatoare.

Contravaloarea acestui deviz (adica plata despagubirii) a fost achitata prin ordin de plata de catre asigurator direct unitatii care a efectuat reparatia masinii (si nu asiguratului; din momentul in care s-a constituit dosarul de paguba, asiguratul nu mai are nici o indatorire cu privire la repararea avariilor produse, asiguratorul fiind cel care se ocupa in continuare de solutionarea problemei aparute), in data de 09.01.2006, la 3 saptamani de la producerea evenimentului, moment in care autoturismul asigurat a iesit din service.

De asemenea, in devizul de lucrari este stipulate si garantia lucrarilor efectuate, un an pentru lucrarile de tinichigerie, vopsitorie si izolatie si 18 luni pentru piesele schimbate.

 1. Reintregirea sumei asigurate a contractului de asigurare

Conform dosarului de pagube existent pentru aceasta asigurare, valoarea asigurata a scazut cu 2.130,73 RON, contr
avaloarea pagubelor despagubite de asigurator, asadar de la o suma asigurata initial de 34.345 RON, in acest moment aceasta este de 32.214,27 RON, aceasta va fi de fapt suma asigurata valabila din acest moment pentru perioada din contract neexpirata. Pentru a putea beneficia in continuare de aceeasi suma asigurata, asiguratul ar trebui sa-si reintregeasca suma asigurata in contractul de asigurare. Aceasta inseama ca asiguratul semneaza un supliment la contractul de asigurare pentru o suma asigurata egala cu valoarea pagubei, pentru care se calculeaza o prima de asigurare suplimentara.

Incepand insa cu acest an, societatea de asigurari ALLIANZ-TIRIAC nu mai are in oferta de servicii posibilitatea de reintregire a sumei asigurate, asadar termenii initiali ai contractului se modifica, suma asigurata micsorandu-se.

Toate actele ce au constituit acest dosar, au fost anexate prezentului referat in copii xerox.

Este de laudat rapiditatea cu care s-a finalizat acest dosar, circa 3 saptamani, tinand cont si de faptul ca evenimentul s-a produs in cea de a doua jumatate a lunii decembrie, iar societatile implicate in finalizarea acestui dosar au avut o perioada (a sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou) in care nu au desfasurat nici un fel de activitati.

Case arhaice

Zona decorativă a casei era colţul cu patul şi ruda fetei (un suport orizontal pe care era expusă zestrea fetei de măritat, gata de-a fi dusă la casa mirelui după nuntă) – acest colţ s-a mutat de la camera principală, în ceea de-a doua, folosită mai ales ca cameră de oaspeţi.

De-a lungul anilor, planul arhitectural al casei arhaice evoluează de la casa cu o cameră, la o locuinţă mai complexă, cu două camere; camera principală, în care se desfăşura viaţa de zi cu zi, şi o a doua cameră, mobilată în acelaşi mod ca şi prima, însa decorată cu cergi de lână; icoanele erau atârnate pe pereţii de lemn între ştergarele ornamentale

Reguli pentru siguranta in lifturi

Aminteste-ti ca prevenirea accidentelor la lifturi depinde in cea mai mare masura de tine. Citeste cu atentie aceste reguli inainte de a folosi liftul.

REGULA #1

Asigura-te ca te-ai indepartat indeajuns de usile liftului in timp ce acestea se inchid.

uneori senzorii fotoelectrici sunt localizati numai deasupra centrului usii liftului. Incearca sa nu fii prins de usa liftului.

senzorii pot de asemenea sa fie defecti. Fiti intodeauna precauti la inchiderea usilor liftului.

REGULA #2

Intodeauna intrati si iesiti din lift doar daca pardoseala liftului se afla la acelasi nivel cu cea a etajului respectiv. Incercarea de a iesi din lift daca acesta nu este aliniat te expune unui mare pericol.

comportamente ca acesta pot fi comice dar pot fi si fatal

retineti situatia prezentata mai sus. Aceasta persoana ar putea foarte usor sa cada.

REGULA #3

Daca gasiti o cabina de lift deschisa anuntati imediat personalul autorizat sa remedieze prblemele aparute la lift. Sa nu mergeti in apropierea cabinei de lift deschise sau sa incercati sa va catarati in ea.

cabinele deschise ale lifturilor sunt foarte periculoase. Evitati-le cu orice pret.

REGULA #4

Alcoolul va poate afecta serios capacitatea de a folosi liftul. O calatorie adecvata cu liftul presupune o minte limpede. Daca vreti sa folositi liftul evitati cu orice pret consumul de alcool.

niciodata nu beti in timp ce calatoriti cu liftul

REGULA #5

Inainte de a intra, asigura-te ca nici una din persoanele din lift nu pare a fi periculoasa. Daca te simti amenintat de unul din pasageri iesi imediat din lift. Este o prostie sa-ti asumi riscuri cand scarile sunt intotdeauna o varianta viabila.

niciodata sa nu intri in lift cu persoane care arata dubios. E mai bine sa fii in siguranta decat sa-ti para rau.

paziti-va de indivizi cu pistoale cu apa mari. Nu deveniti victima unor jocuri stupide in lift.

REGULA #6

„fii pregatit” este moto-ul sigurantei in lifturi. Nimic nu este mai important pentru o calatorie sigura si placuta cu liftul decat sa fii precaut. Niciodata sa nu incepi o reparatie la lift fara a avea echipamentul necesar.

In pozele de mai jos se poate vedea echipamentul complet necesar unei interventii la lift. In mare acesta cuprinde urmatoarele:

 • Telefon de urgenta
 • harnasament
 • carlige de siguranta
 • cutie cu scule
 • casti de siguranta
 • CB Radio
 • Ciocan de cauciuc
 • Cheie universala
 • Sistem de comunicare cu casca si microfon incorporat
 • cordite

ai grija sa aduci echipamentul necesar cand vrei sa incepi o reparatie la lift

imparte cunostintele despre lifturi cu ceilalti. Impreuna putem face lifturile sigure si placute pentru toata lumea

Cea mai importanta regula este aceea ca in timpul inerventiilor de orice fel la lifturi sa nu intri niciodata singur. Totdeauna sa fii insotit de cineva.

Siguranta in lifturi in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica

Regulile urmatoare sunt destinate pentru a ajuta ocupantii lifturilor si detinatorii de lifturi sa reduca aparitia incidentelor legate de lifturi in cazul intreruperii energiei electrice.

Ocupantii lifturilor

 • sa nu folositi niciodata liftul in cazul unei pene de curent.
 • Sa cunoasteti pozitia scarilor in interiorul cladirii.
 • Sa nu folositi niciodata liftul daca exista o alta cale de evacuare viabila.

Daca ai ramas blocat in lift in timpul unei pene de curent.

Fii calm si nu intra in panica. Majoritatea lifturilor sunt dotate cu telefon ce te conecteaza direct cu paza cladirii, persoana ce intretine liftul sau compania producatoare.

 • Amintiti-va ca majoritatea lifturilor au o sursa secundara de energie electrica care va duce liftul la cel mai apropiat nivel in cazul unei pene de curent.
 • Daca ramane blocat intre etaje sa nu incercati sa deschideti usile sau sa va catarati pe plafonul liftului ca sa iesiti. Asteptati personalul specializat sa va salveze.
 • Odata iesit din lift nu va intoarceti pana cand revine energia electrica.

Managerii cladirii/detinatorii de lifturi

 • Verificati periodic toate sursele de energie, iluminatul de siguranta, alarmele, telefoanele si calculatoarele sistemului pentru a va asigura ca vor functiona corespunzator in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica.
 • Asigurati-va ca intretinerea si inspectiile periodice sunt facute la zi.

Am hotarat ca e momentul sa-mi cumpar pantofi online

Am auzit ca e la moda sa-ti faci cumparaturile online asa ca am intrat si eu in rand cu lumea si mi-am luat pantofi. Site-ul de pe care i-am comandat ofera nu numai pantofi barbati cat si pantofi femei sau pantofi copii, depinde care ti se portivesc mai bine :))

Fie ca ai o ocazie speciala sau doar vrei sa-ti achizitionezi o pereche de pantofi marfa nu trebuie sa faci altceva decat sa te inregistrezi, sa adaugati in cosul de cumparaturi produsele dorite, si in momentul in care ai terminat, sa completezi formularul de comanda iar in momentul in care trimiti comanda, administratorii magazinului o vor analiza, si va vor contacta telefonic pentru a o confirma. Apoi nu trebuie decat sa astepti curierul sa-ti aduca marfa la usa. Eu abia acum am desoperit sistemul si sunt foarte entuziast de faptul ca se poate cumpara asa de simplu si marfa de calitate de pe internet.
 

E important de stiut ca firma ofera garantie si chiar daca nu-ti convine ceva la marfa poti sa o schimbi fara nicio problema, asa ca nu va sfiti sa intrati pentru ca au cel mai bun raport calitate-pret dintre site-urile accesate de mine.
Pe magazinul online se pot comanda diferite marimi si culori, se poate plati online cu cardul sau ramburs cand se primeste marfa . Magazinul ofera garantie pentru produsele vandute iar transportul se face prin curier rapid in toata tara
 
Succes la cumparaturi!